ds. H. Venema, Lukas 24: 1 t/m 9, Avondmaal viering, Onnen


Psalm 113: 1, 2
Exodus 20: 1 t/m 17
Kolossenzen 1: 15 t/m 23
Psalm 117: 7, 8
Lukas 22: 7 t/m 20
Psalm 116: 1, 7
Lukas 23: 33 t/m 46
Psalm 116: 8, 9, 10
Lukas 24: 1 t/m 9
Psalm 117
Avondmaalsformulier deel 1
Gezang 14: 1
Avondmaalsformulier deel 2
Gezang 14: 2
Avondmaalsformulier deel 3
Gezang 14: 3
Avondmaalsformulier deel 4
Gezang 14: 4
Matteüs 16: 21 t/m 27
Lied 215: 1
Matteüs 17: 22, 23
Lied 215: 2
Matteüs 20: 17 t/m 19
26: 1, 2
Lied 215: 3
Psalm 118: 1, 5

Comments are closed.